EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ยิ่งสะสม ยิ่งได้ - TEA+

20 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

รับฟรี ! ทีพลัส ชาอู่หลงรสน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 280 มล. จำนวน 1 ขวด*

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และมียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 700 บาทขึ้นไปภายในวัน โดยมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ จำกัดสูงสุด 2 ขวด/สมาชิก/วัน และจำกัด 24,432 ขวด/ตลอดรายการ 

ช่องทางการสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับ ทีพลัส ชาอู่หลงรสน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 280 มล. 

 1. จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury)
 2. ร้านค้าที่ร่วมรายการ  - สมาชิก VIZ สะสมยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าร่วมรายการ หรือ Snap & Collect ผ่าน ONESIAM SuperApp ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

 • จำกัดสูงสุด 2 ขวด/สมาชิก/วัน และจำกัด 24,432 ขวด/ตลอดรายการ 
 • ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อรับสิทธิ์: 20 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
 • สมาชิก VIZ นำใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 700 บาทขึ้นไปภายในวันของกลุ่มร้านค้าที่ร่วมรายการในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ แลกรับ ทีพลัส ชาอู่หลงรสน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 280 มล. มูลค่า 10 บาท จำนวน 1 ขวด โดยช่องทางสะสมยอดใช้จ่าย ดังนี้
  1. จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury)
  2. ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยสมาชิก VIZ สะสมยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าร่วมรายการ หรือ Snap & Collect ผ่าน ONESIAM SuperApp ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้นและต้องไปรับสินค้าตามจุดที่กำหนด หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์ในการแจกสินค้าให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • เอกสารที่นำมาแลกรับสินค้า ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีรับสิทธิ์ที่จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับสินค้าเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอานาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น 
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสินค้า หรือยกเลิกการแลกสินค้าในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กาหนด 
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า 
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสินค้าดังกล่าว 
 • สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือสินค้าอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า กรุณาติดต่อกับทางบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) โทร. 02-610-2500
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด