EN
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ยิ่งสะสม ยิ่งได้ - TEA+

1 สิงหาคม 66 - 30 ตุลาคม 66

รับฟรี ! ทีพลัส ชาอู่หลงรสน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 280 มล.

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท ขึ้นไปภายในวัน ที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) จำกัดสูงสุด 2 ขวด/สมาชิก/วัน และจำกัด 25,000 ขวด/กลุ่มศูนย์การค้า รวม 50,000 ขวด/ตลอดรายการ 

กลุ่มศูนย์การค้าที่ 1: สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, และ สยามพารากอน
กลุ่มศูนย์การค้าที่ 2: ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการ คลิก

จุดแลกรับสิทธิ์:

 • เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS และสยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME
 • VIZ Information Counter ไอคอนสยาม ชั้น G, M, 1
 • เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • จำกัดสูงสุด 2 ขวด/สมาชิก/วัน, จำกัด 25,000 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้า และจำกัด 50,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

  กลุ่มศูนย์การค้าที่ 1: สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, และสยามพารากอน
  กลุ่มศูนย์การค้าที่ 2: ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

 • ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อรับสิทธิ์: 1 สิงหาคม 2566 – 30 ตุลาคม 2566 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
 • สมาชิก VIZ นำใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 500 บาทขึ้นไปภายในวันของกลุ่มร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) แลกรับ ทีพลัส ชาอู่หลงรสน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 280 มล. มูลค่า 10 บาท จำนวน 1 ขวดที่เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS และสยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME, VIZ Information Counter ไอคอนสยาม ชั้น G, M, 1 และเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้นและต้องไปรับสินค้าตามจุดที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ในการแจกสินค้าให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • เอกสารที่นำมาแลกรับสินค้า ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับสินค้าเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอานาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสินค้า หรือยกเลิกการแลกสินค้าในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กาหนด
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสินค้าดังกล่าว
 • สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือสินค้าอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า กรุณาติดต่อกับทางบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) โทร. 02-610-2500
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด