TH
×

SUPERAPP
DOWNLOAD NOW

ยิ่งสะสม ยิ่งได้ - BOSS Coffee Caramel Latte

1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รับฟรี ! BOSS Coffee Caramel Latte ขนาด 230 มล. มูลค่า 25 บาท

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 1,000 บาท ขึ้นไปภายในวัน ที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม)

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการ คลิก

จุดแลกรับสิทธิ์:

 • เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS และสยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME
 • เคาน์เตอร์ Information ไอคอนสยาม ชั้น G, M, 1
 • เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • จำกัดสูงสุด 2 ขวด/สมาชิก/วัน, จำกัด 12,000 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้าที่ 1, จำกัด 17,160 สิทธิ์/กลุ่มศูนย์การค้าที่ 2 และจำกัดสิทธิ์รวม 29,160 สิทธิ์/ตลอดรายการ

กลุ่มศูนย์การค้าที่ 1: สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, และสยามพารากอน
กลุ่มศูนย์การค้าที่ 2: ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) 

 • ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อรับสิทธิ์: 1– 30 พฤศจิกายน 2566 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)
 • สมาชิก VIZ นำใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไปภายในวันของกลุ่มร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) แลกรับ BOSS Coffee Caramel Latte ขนาด 230 มล. มูลค่า 25 บาท จำนวน 1 ขวดที่เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G หน้า CPS CHAPS และสยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง STARDOME, เคาน์เตอร์ Information ไอคอนสยาม ชั้น G, M, 1 และเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น G
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เท่านั้นและต้องไปรับสินค้าตามจุดที่กำหนด 
 • สงวนสิทธิ์ในการแจกสินค้าให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • เอกสารที่นำมาแลกรับสินค้า ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับสินค้าเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น 
 • กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
 • เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสินค้า หรือยกเลิกการแลกสินค้าในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด 
 • ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า 
 • กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสินค้าดังกล่าว 
 • สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือสินค้าอื่นๆ ได้ 
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า กรุณาติดต่อกับทางบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) โทร. 02-610-2500
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด