TH
×

More privileges
on onesiam application

รับสิทธิ์จอดรถฟรี 1 เดือน ที่สยามพารากอน

เพียงโหลดแอป ONESIAM และผูกบัตร VIZ Card

ระยะเวลากิจกรรม  วันที่ 21 พ.ย. 2563 – 12 ธ.ค. 2563 (22 วัน)

วันที่ส่ง SMS

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

วันประกาศรายชื่อ

จำนวนรางวัล

ยืนยันข้อมูล

วันที่รับบัตร

21 พ.ย. 63

21 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 (5 วัน)

30 พ.ย. 63

100

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63

9 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63

29 พ.ย. 63

29 พ.ย. 63 – 3 ธ.ค. 63 (5 วัน)

8 ธ.ค. 63

100

8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 63

17 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63

8 ธ.ค. 63

8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 (5 วัน)

15 ธ.ค. 63

100

15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 63

22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63


ลูกค้าที่ได้รับ SMS ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ONESIAM และสมัครใช้งาน Digital VIZ card  ในช่วงระยะเวลากิจกรรมตามตารางข้างต้น มีสิทธิ์รับบัตรจอดรถสยามพารากอน 1 เดือน โดยผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลำดับที่ 5, 10, 15, 20, 25,…… และนับเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 จะเป็นผู้ได้รับรางวัล หากการนับเพิ่มครั้งละ 5 ยังไม่ครบจำนวนรางวัล ทีมงานจะทำการย้อนกลับมานับลำดับที่ 2, 12, 22, 32,…. และ 3, 13, 23, 33,… ตามลำดับของตัวเลขต่อไปจนครบจำนวนรางวัล

วิธีการร่วมกิจกรรม 

การประกาศผล
ประกาศผลผ่านหน้าเว็บไซต์ ONESIAM โดยลูกค้าผู้โชคดีจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งการรับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 30 พ.ย. 2563
กรุณายืนยันตัวตน พร้อมชื่อ-นามสกุลจริง แจ้งป้ายทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์ ที่อินบ็อคเพจ Siam Paragon  หรือคลิกที่ https://bit.ly/367IjrH

1    คุณอิทธิวรรธน์    รัตนบัณฑิตสกุล
2    คุณอรวรรณ    ตั้งสุนทรวิวัฒน์
3    คุณเอกรินทร์    ศิริพัฒนานนท์
4    คุณรักชนก    ษมาสิริ
5    คุณมัลลิกา    อินทร์เนียม
6    คุณญาณิศา    ศิริอนุการวัฒนา
7    คุณสราญ    วงศ์วิเศษศักดิ์
8    คุณพงศธร    คำแหง
9    คุณกิติชัย    จงจิตร์
10    คุณสุพาทินี    เลิศบัญชาดี
11    คุณวรนิษฐา    สาขากร
12    คุณพัชราภรณ์    ลาภผล
13    คุณฐิตารีย์    อัครฉัตรวัชร์
14    คุณอัญวีณ์    วิศาลพินิจพร
15    คุณธนาวุธ    เหมันต์
16    คุณเบญจมาศ    ลีลาภรณ์
17    คุณปัณณวิชญ์    ศิรินทร์วิชญ์
18    คุณปุณณกา    ธนสินกิตติโชค
19    คุณพงศ์วัชร    ฤทธิรงค์
20    คุณสาริสา    ทองกิตติกุล
21    คุณฐิติรัตน์    ปรีชาญาณ
22    คุณเมธา    พันธ์อุทัยวัฒน์
23    คุณอลิสา    ภัทรรัตน์
24    คุณทวิช    เหล่าอิทธิ
25    คุณธีรสิทธิ์    ทวี
26    คุณสรศักดิ์    ศุภผล
27    คุณวรางคณา    อารมย์เสรี
28    คุณพจมาน    เพ็ชรดี
29    คุณชนัญธิดา    ชำปฏิ
30    คุณอุทิศ    พันวัน
31    คุณอดิศักดิ์    กุลศิริวุฒิชัย
32    คุณณธญา    ภัทรรุจินนท์
33    คุณพัญณ์ชิตา    สนธิกร
34    คุณวิภาวี    ทัศนลัญจกร
35    คุณกิตติธัช    ปิยมาพรชัย
36    คุณธีรพันธ์    เหมวัฒนชัย
37    คุณอรุณี    นันทนากรชัย
38    คุณวีรภัทร    ศศิสกุลพร
39    คุณนวีนา    วัฒนประดิษฐ์
40    คุณศิวกร    สุทธิพิบูลย์
41    คุณAREERAT    PATTAMASOPHON
42    คุณธันยรัศมิ์    ตรีสิริเกษม
43    คุณนูชญา    หวังภักดี
44    คุณจิตชาติ    เสียงแจ้ว
45    คุณก่อเกียรติ    วิลาศรี
46    คุณวิรัช    สันติภาพ
47    คุณศิริพร    กองช่าง
48    คุณอนันฑ์    ตีระบูคณะพงษ์
49    คุณวรสพร    เล็กเนตรทิพย์
50    คุณภูทิตย์    ศิริชัย
51    คุณกิดาการ    กุลนันทคุณ
52    คุณกรชวัล    ชูลี
53    คุณกิตติณัฐ์    ศิริชัยรัตน์
54    คุณสิทธิ์สม    วิจิตรบูรพัฒน์
55    คุณปิลัญชนา    ทับทอง
56    คุณธนวัต    ช่อสีคำ
57    คุณนคินทร์    ก่อกิจรัตนกุล
58    คุณภัคจิรา    หลีกภัย
59    คุณเสรีพงษ์    ทองอินทร์
60    คุณอิสระ    นราภิรมย์สุข
61    คุณก้องเกียรติ    คงความเจริญ
62    คุณดวงดาว    คาลินิทเชนโก
63    คุณธิติวัฒน์    ธนิตโชตินันทสิริ
64    คุณภัทรียา    สารการ
65    คุณธนพัฒน์    มั่นศิลป์
66    คุณณัจฉรียาภรณ์    มาศิริ
67    คุณธเนษ    ทองสุวรรณ
68    คุณวัฒนพงษ์    ขวัญเจริญ
69    คุณสาริน    วงศ์สถาพรชัย
70    คุณชลกาญจน์    อิ่มประสิทธิชัย
71    คุณปิยเทพ    โกมลสิงห์สกุล
72    คุณสุกฤษฎิ์    นันทสอน
73    คุณสุรีรัตน์    สุจิระกุล
74    คุณประภาพร    กัญญากุลวรรัตน์
75    คุณชาลินี    สุขเกษม
76    คุณสาลินี    ศักดาอมรเลิศ
77    คุณศิรภัทร    พีรศักดิ์โสภณ
78    คุณอัมรา    ศรีสง่า
79    คุณรุวัยดา    เส็มหล่อ
80    คุณเมธัส    จิวาลัย
81    คุณปริญญาพร    ศรีประไพ
82    คุณภาวีนา    เมืองสุข
83    คุณสุภัญญา    อุตสาหะ
84    คุณกมลนุช    รัชตศรีประเสริฐ
85    คุณอุษณีย์    สมบูรณ์
86    คุณสมพร    อู่สกุลทอง
87    คุณวัลยาพร    ธีรานุวรรตน์
88    คุณธีรเนตร    คร้ามศรี
89    คุณเจษฎา    อิทธิพรวณิชย์
90    คุณณิชารัศม์    นันทไชยลักษณ์
91    คุณธนาพัฒน์    พงษ์วสุธร
92    คุณพรรญมล    ราพเดโช
93    คุณสุพิชญา    สุนทรจิตตานนท์
94    คุณไพรัช    บุญฤทธิ์ื
95    คุณณัฐสุราวค?    พรรณรังษี
96    คุณภคมน    จันทคา
97    คุณJANTHISA    SAKSAJJA
98    คุณยุวพร    พงษ์เกษตรการ
99    คุณธาราทิพย์    ร่วมวิบูลย์สุข
100   คุณวิชิต    ชูโพธิ์
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2563
กรุณายืนยันตัวตน พร้อมชื่อ-นามสกุลจริง แจ้งป้ายทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์ ที่อินบ็อคเพจ Siam Paragon  หรือคลิกที่ https://bit.ly/367IjrH

1    คุณณัฐวีร์    เหมชัยพิสิฐ
2    คุณธนินท์รัฐ    วชิรไกรสิทธิ์
3    คุณปฐมรัก    นาเงิน
4    คุณอรพรรณ    น้อยพิทักษ์
5    คุณPATCHAPHORN    TAIYARAT
6    คุณอังคณา    เมธาวีพันธุ์
7    คุณสุวิทย์    ธรณินทร์พานิช
8    คุณเบญญาภา    เหมวุฒิ
9    คุณฐกร    เชียงน้อย
10    คุณกิตติกวิน    แสงมณี
11    คุณนพรัตน์    ไอศูรย์พิศาลศิริ
12    คุณนันทิยา    ลิลิตาภรณ์
13    คุณริญญาภัทร์    ภูวโรจน์พิบูล
14    คุณปวีณา    พงค์ธเนศวร
15    คุณกุลยา    เจริญกิจเกษตร
16    คุณสิริเลขา    เพชรปานกัน
17    คุณเมธินี    บุญทับ
18    คุณพิชามญชุ์    ชินสวนานนท์
19    คุณกิตตินันท์    นภารักษาวงค์
20    คุณสมชัย    อิทธิเสรีกุล
21    คุณศศิรัศมิ์    พรศรีไสย
22    คุณTATCHAPAN    MUYJUNTA
23    คุณประวีณา    ฤกษ์จรัล
24    คุณGOPAL    GOPAL
25    คุณศิลป์อัปสร    วิวัฒน์วงศ์เกษม
26    คุณอรลาวรรณ    หยู๋น
27    คุณสุกฤตา    อานนท์
28    คุณณัฐติมา    อาภาธนานนท์
29    คุณทยิดา    ทวีเกียรติคุณ
30    คุณปฤณท์ธพร    สงวนสุทธิกุล
31    คุณณัฐพงศ์    โพธิ์วัฒนะชัย
32    คุณณภัทธิรา    อัครธนวดี
33    คุณปุณรัศมิ์    เมธีศิระพงศ์
34    คุณภัทรพร    มะณู
35    คุณศิริชัย    นกพัด
36    คุณชนรดี    เจริญราษฎร์
37    คุณธัญญ์นลิน    หิรัญอมรภาคย์
38    คุณคชภัค    ภัทรเอกวนิช
39    คุณพลอยพรรณ    โทมัส
40    คุณสุกัญญา    หล่อจีรานนท์
41    คุณพัณณ์พิกา    ศิริคุตตาภรณ์
42    คุณปทิตตา    ไพศาลธนากร
43    คุณฌาณิศา    คงวงษ์
44    คุณยุวลี    มงคลรัตนชัย
45    คุณณภัทร    ฉิมพาลี
46    คุณเอกรินทร์    ดิลกปรีชากุล
47    คุณปรัมยิตซิงห์    อนันตศรีสกุล
48    คุณธนัฏฐา    คุ้มขวัญ
49    คุณสุนันทินี    เสถียรพจน์
50    คุณสิทธิโชค    เตชะวุฒิพันธุ์
51    คุณฐพิณญาณ์      อาภามณีกิตติ์
52    คุณณัฐนรี    สุวรรณน้อย
53    คุณพัชรินทร์    หอมจันทร์
54    คุณศศิธร    เพียรทำดี
55    คุณสุริยะ    คูหะรัตน์
56    คุณศศิประภา    รัศมี
57    คุณเชษฐพร    จุฑาเจริญสุข
58    คุณฐิติชญา    นามพิมล
59    คุณรมิตา    เฉลิมชุติเดช
60    คุณกัญญาภัค    จึงตระกูล
61    คุณธีรพงศ์    แต่งสุวรรณ
62    คุณเอกชัย    เปียน้อย
63    คุณสิรินันท์    พันธุ์ไชยศรี
64    คุณภาคิน    พิริยะกิจสกุล
65    คุณฉันทชา    ไชยมงคล
66    คุณอรรคพล    แสงเปล่ง
67    คุณณภัทร    ประสิทธิ์ล้ำคำ
68    คุณสุรศาสน์    ลอยเอี่ยม
69    คุณPHISAN    SUKLIM
70    คุณมารวย    มหาศรานุกูล
71    คุณคุณัช    ปาลวัฒน์วิไชย
72    คุณรณพิเชษฐ์    กุวลัยรัตน์
73    คุณวัชรพงษ์    ผัดโกน
74    คุณศีจิต    เลาหะคามิน
75    คุณศิริพร    ธนกิจดำรง
76    คุณพรพิมล    ปิ่นเจริญ
77    คุณพิธาน    เหี้ยมโท้
78    คุณชนัฎชา    เหมือนอินทร์
79    คุณวิศาล    สิปิยารักษ์
80    คุณKRISTIANTO    MARIO HALIM
81    คุณนนธวัฒน์    บุญถนอม
82    คุณฐากูร    วัฒนฐายี
83    คุณอนุชา    โพธิ์เล็ก
84    คุณวสุวัฒน์​    ตรีชะฎา
85    คุณภณิศร    เลิศสิริศรีสกุล
86    คุณธณัลฐิวรรธน์    ภคพัฑวัฒนฐากูร
87    คุณนริศรา    งิ้วทอง
88    คุณธนภูมิ    เทียวพนิชกิจ
89    คุณวิศิษฏ์    จันทร์วัฒนอุดม
90    คุณนันณิษภัชสรณ์    มหาเตชะณรงคกุล
91    คุณปีย์วรา    พนากิจสุวรรณ
92    คุณพัสกร    ชัดเจนกิจ
93    คุณสุชาติ    เอกภพโยธิน
94    คุณอัญวีณ์    ภัทรพิบูลย์วุฒิ
95    คุณนวรัตน์    ถาวรเศรษฐ์
96    คุณนฎาประไพ    จรเจนวุฒิ
97    คุณสุจิตรา    สกุลเลิศศิรนันท์
98    คุณวิภาลักษณ์    อารีไทย
99    คุณกันธิมา    ธูปทอง
100    คุณธัญสินี     เจริญศิลป์
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 2563
กรุณายืนยันตัวตน พร้อมชื่อ-นามสกุลจริง แจ้งป้ายทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์ ที่อินบ็อคเพจ Siam Paragon  หรือคลิกที่ https://bit.ly/367IjrH

1    คุณวัชรพงศ์    สุธี
2    คุณนันทินี    โพธิป๊อ
3    คุณสิริรัตนา    หนูพิสินธุ์
4    คุณอัญญรัตน์    มหาธีรสมบัติ
5    คุณวันราณี    สิริสถาวร
6    คุณชลิยา    พรหมโพธิ์
7    คุณศราวุฒิ    อึ้งจริยกุล
8    คุณฉันทนา    อาภารัตนกุล
9    คุณณัฐวรา    วิวัฒนากรวงศ์
10    คุณสุวรรณี    มหัทธนารักษ์
11    คุณณธภท    สำเร็จวาณิชย์
12    คุณธัญญาพร    ศรีเชื้อ
13    คุณการะเกด    จินดาทิพย์
14    คุณจิราพัชร    เลิศศักดิ์วิมาน
15    คุณทิพวรรณ์    หวังศักราทิตย์
16    คุณอธิพร    มากพูน
17    คุณวรทัศน์    เอี่ยมตระกูล
18    คุณขวัญนภา    อัมพรวิศรุต
19    คุณพีริยา    สังข์ทอง
20    คุณสิริชัย    หาญชนะ
21    คุณสุนันท์    ศิริอักษร
22    คุณดลชนก    มธุรพงศ์ธร
23    คุณจิตเกษม    ทองคุ้ม
24    คุณกนกเกศ    อมรชัยชาญ
25    คุณกิตติภณ    ธรรมสโรช
26    คุณสุพจน์    วรงค์รับพร
27    คุณอภิพงษ์    บุญเก่า
28    คุณนุตนภา    อาจมนตรี
29    คุณพชร    นวชัย
30    คุณกานต์รวี    วิริยะวงศ์
31    คุณนพวรรณ    วิไลสวรรค์
32    คุณนาวิน    ไมตระรัตน์
33    คุณอังคณา    แซ่ตั้ง
34    คุณธนาศักดิ์    ฝันเชียร
35    คุณสถาพร    ทิพย์มณี
36    คุณพรรณปพร    โมลีกุล
37    คุณมณีรัตน์    มหสุภาชัย
38    คุณทัตยา    กังวานสุระ
39    คุณจตุพร    สวัสดิ์ตระกูล
40    คุณคคนางค์    ทองสินธุ์
41    คุณชยพัทธ์    ถิรพัฒนานนท์
42    คุณทินกร    แดงกำพล
43    คุณจินดา    ศรีสวัสดิ์
44    คุณอรจิรา    เปล่งเพ็ชร
45    คุณธีรนันท์    คณาวัฒนกุล
46    คุณสุเนตร​    มนเทียรวิเชียรฉาย
47    คุณนรมน    ศรีทองเสถียร
48    คุณสิรีธร    เลาหกิจวิฑูร
49    คุณกิตติภัฏ    หิระประยูรพงษ์
50    คุณฐานิตา    วรเวทย์สกุล
51    คุณอัครวิทย์    เอมกมล
52    คุณเอกสิทธิ์    สุรวัฒนะ
53    คุณอธิจิตต์    ตรณโนภาส
54    คุณไชยวิฐศ์    บุญศรี
55    คุณพฤกษา    ชัยพรเรืองเดช
56    คุณปิยธิดา    ขันติพงศ์
57    คุณศศินันท์    พิพัฒนานิตย์
58    คุณอัญรัตน์    เหล่ากุลดิลก
59    คุณธนภัคพิสิษฐ์    จันโทภาษ
60    คุณวรางคณา    พรมไหม
61    คุณภานุวัฒน์    เจริญยศ
62    คุณประดิษฐ์    สระทองคำ
63    คุณกฤษดา    เงินงาม
64    คุณพัชริญา    ปรีชาพันธ์
65    คุณศิวพจน์    เสือโต
66    คุณนันทา    ลิ้มสมวงษ์
67    คุณวิมล    หิรัญสถิตย์พร
68    คุณกรรณ    บุตรไพลอาฌ
69    คุณไตรภพ    โยธาดี
70    คุณวิศรุต    ไวประเสริฐ
71    คุณสุวรรณา    จันทร์วรวิทย์
72    คุณนิยม    อนุสนธิ์พรเพิ่ม
73    คุณจิตรินทร์    ฤกษ์อรุณรัชต์
74    คุณไอลิน    ตรงจิตพณิชย์
75    คุณประภา    มหนาคราช
76    คุณแพรวพัชร    ธีรสถิตย์ธรรม
77    คุณกิตติพงศ์    พูลเขตกิจ
78    คุณศรีกมล     ชำนาญเวช
79    คุณพันธ์โชค    เกิดศิริ
80    คุณอัจฉรา    มงคลรุ่งเรือง
81    คุณศิริจันทร์    สุกิจจานนท์
82    คุณชนัดดา    เทียนสันต์
83    คุณณัฐธิดา    คุ้มสุภา
84    คุณชาตรี    จันทร์พิทักษ์
85    คุณสุนิษา    ศรติวงศ์ชัย
86    คุณวิลาวัลย์    แก้วเขียวบริสุทธิ์
87    คุณศุธัสชา    เพ็ญประชา

จุดแลกของสมนาคุณและทำบัตรจอดรถ Siam Paragon
เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

วิธีการแจกบัตรจอดรถ Siam Paragon ฟรี 1 เดือน  วันที่ 1-31 มกราคม 2564 (รวม 31 วัน)
1.  เมื่อลูกค้าได้รับ SMS แจ้งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ต้องยืนยันการรับของรางวัล ผ่านทาง Inbox ของเพจ Siam Paragon ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS
2.  ลูกค้าแสดง SMS พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถ และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ณ เคาน์เตอร์ VIZ (ฝั่ง Stardome) ชั้น M สยามพารากอน
3.  จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ
4.  พนักงานตรวจสอบรายชื่อ พร้อมกรอกแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็นรับสิทธิ์
5.  ลูกค้ากรอกข้อมูลรับบัตรจอดรถ โดยลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้คนที่นามสกุลเดียวกันได้ และต้องเป็นทะเบียนรถคันที่ไม่มีบัตรจอดรถที่สยามพารากอนอยู่แล้ว (ทะเบียนรถป้ายแดงสามารถลงทะเบียนได้ หากลูกค้าเปลี่ยนป้ายขาวมาแล้วจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนในบัตรจอดรถ)
7.  หากลูกค้าไม่สะดวกมารับบัตรจอดรถด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องนำบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
6.  ลูกค้าสามารถติดต่อรับบัตรจอดรถได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

เงื่อนไขบัตรจอดรถ
- บัตรจอดรถ Siam Paragon มีอายุการใช้งาน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 (รวม 31 วัน)
- ลูกค้าไม่ต้องทำการวางเงินมัดจำค่าบัตร โดยทางฝ่ายส่งเสริมฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าบัตรในราคาต้นทุนการผลิต
- หากลูกค้าต้องการทำบัตรใหม่ ในกรณีสูญหาย หรือชำรุด ลูกค้าจะต้องเสียค่าเปลี่ยนบัตรในราคาปกติ 300 บาท
- หากลูกค้ามีสิทธิ์จอดรถฟรี ที่อาคารสยามคาร์ปาร์ค อยู่แล้ว จะไม่สามารถรับ/ใช้สิทธิ์ จอดรถฟรีที่สยามพารากอนได้ ในทะเบียนรถเลขเดียวกัน
- บัตรจอดรถนี้ เมื่อทำรายการนำรถเข้าแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในการนำรถเข้าใหม่ได้อีก จนกว่าจะมีการบันทึกรายการนำรถออกแล้วเท่านั้น
- โปรดจัดเก็บบัตรไว้ในที่ปลอดภัย หากบัตรงอ โดยแสงแดดหรือความร้อน จนชำรุดไม่สามารถนำมาใช้งานได้ และท่านมีความประสงค์จะให้ออกบัตรใหม่ให้ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีค่าดำเนินการออกบัตรใหม่ทดแทนในอัตรา 300 บาท เช่นเดียวกับกรณีบัตรหาย
- บัตรนี้ไม่ใช้เป็นการรับฝากรถ แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการอาคารจอดรถเท่านั้น บริษัทไม่รับประกันการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ขณะที่จอดรถในพื้นที่ให้บริการ
- บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  > อนุญาติให้ใช้บัตรจอดรถอภินันทนาการใบนี้ กับรถที่มีการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  > ไม่สามารถเปลี่ยน ใช้แทนเงินสด หรือขายต่อให้แก่บุคคลอื่นได้
  > ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอน หากทำผิดเงื่อนไขการใช้บัตรและการจอดรถ ตามที่บริษัทกำหนด
  > เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข เงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  > หากตรวจพบว่ามีการนำบัตรจอดรถไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุดทันที
- เงื่อนไขการจอดรถเป็นไปตามระเบียบที่ทางบริษัทฯ กำหนด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด /สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า